Βασίλης Κεραμιδάς / Γιάννης Μπερεδήμας – cloudstack workshop

Στο παρόν workshop θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες εγκατάστασης, ρύθμισης και λειτουργίας ενός mini private-cloud βασισμένο σε Cloudstack. Ειδικότερα, η παρουσίαση θα περιλαμβάνει:

- Ένα overview αναφορικά με βασικές έννοιες virtualization και cloud computing
- Hands-on παρουσίαση μιας εγκατάστασης Cloudstack
- Hands-on παρουσίαση των Cloudstack Graphical User και Command Line Interfaces
- Αυτοματοποιημένο deployment multi-tier εφαρμογών σε Cloudstack

Workshop pre-requisites

Για την παροχή του σχετικού test lab θα φροντίσουν οι ομιλητές. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση των συμμετέχοντων με το test lab θα προϋποθέτει έναν σύγχρονο internet browser (Chrome / Firefox) και internet access.

Θα ήταν επιθυμητό οι συμμετέχοντες να έχουν κάποια πρότερη εμπειρία με κάποια virtualization πλατφόρμα (π.χ. Xen, KVM, VMWare κλπ.)